วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

นายคะนอง  พรหมสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
แข่งขันร้องเพลงสากล ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2554
เด็กหญิงจิรัฐิกาญ พราหมณี    ตำแทนนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
กิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบุชา  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
กำหนดประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  ระดับ อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-5ื มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในวันที่ 30  มีนาคม  2555